GREDI OY:N REKRYTOINTIREKISTERISELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Gredi Oy (jäljempänä ”Gredi”)
Y-tunnus: 1474817-5
Osoite: Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Puhelin: +358 10 778 7100
Sähköposti: info@gredi.fi

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Puhelin: +358 10 778 7100
Sähköposti: info@gredi.fi

3 REKISTERIN NIMI

Rekrytointirekisteri.

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Gredi kerää ja käsittelee rekisterissä Gredin työnhakijoiden henkilötietoja.

Henkilötietoja kerätään rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Tietoja käsitellään, koska Gredin rekrytointiasiat ovat Gredin hallinnassa ja vastuulla. Konserni avustaa tietojen käsittelyssä tarvittaessa. Rekrytointipäätöksiä ei voida tehdä ilman henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyn tietosuoja-asetuksen mukainen peruste on Gredin oikeutettu etu käsitellä työnhakijoiden henkilötietoja.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää rekisteröidyn itse antamia henkilötietoja, joita ovat tyypillisesti:

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, osaaminen, työhistoria ja muut rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri sisältää rekisteröidyn itse työhakemuksessa tai muussa työnhakuun liittyvässä kirjeenvaihdossa tai tietueissa antamia tietoja. Tietoja voidaan rekisteröidyn luvalla kerätä myös rekisteröidyn nimeämiltä suosittelijoilta.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta Gredin tai Sontek-konsernin ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille viranomaistoimien niin vaatiessa.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Käytössä oleva tietoverkko ja laitteistot on suojattu palomuureilla ja muilla tietoturvaan liittyvillä teknisillä toimenpiteillä kuten vahvoilla salasanoilla. Gredi edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista henkilötietojen salassapitoon.

Manuaalisessa muodossa olevat asiakirjat säilytetään Gredin käytössä olevassa toimitilassa, joka on lukittu ja valvottu.

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Työhakemukset säilytetään vuosi hakemuksen jättämisen jälkeen, jotta hakijaan voidaan ottaa tarvittaessa yhteyttä uusien rekrytointien yhteydessä.

Sähköiset dokumentit poistetaan pysyvästi järjestelmiltä. Manuaalisessa muodossa olevat asiakirjat tuhotaan tietoturvallisen prosessin kautta, jossa lukitusta paperinkeräyssäiliöstä vastaa Encore-tietoturvapalvelu. Säiliön sisältö tuhotaan kerran vuodessa.

10 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä Gredin toimesta profilointitarkoituksiin tai automaattisen päätöksenteon tukena.

11 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus tarkastaa, mitä rekisteröityä itseään koskevia henkilötietoja Gredi on tallentanut. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Gredillä on oikeus kieltäytyä tarkastamasta tietoja tilanteessa, jossa rekisteröity esittää pyyntöjä kohtuuttomissa määrin.

Oikeus vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus siirtää itse toimittamansa tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Gredi ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Oikeus tulla unohdetuksi eli vaatia kaikkien henkilötietojen poistamista asiakassuhteen tai sopimuksen päätyttyä ja/tai kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää perustetta.

Oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen korkean riskin tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivettä. Ilmoitus tehdään median välityksellä, mikäli suora ilmoitus ei ole kohtuullisella vaivalla toteutettavissa tai aiheuttaisi merkittävää viivettä. Suorassa ilmoituksessa voidaan käyttää mitä tahansa rekisteröidyn Gredille antamaa yhteystietoa.

Oikeus saada etukäteen tieto henkilötietojen käsittelystä muussa, kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa käyttötarkoituksessa. Tällä ei ole vaikutusta rekisteröidyn oikeuksiin.

12 YHTEYDENOTOT

Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 ESPOO
+358 10 778 7100
info@gredi.fi

Oikeuksien käyttämiseksi ja pyyntöjen toteuttamiseksi rekisteröidyn on tunnistauduttava nimen ja sähköpostiosoitteen avulla ja tarvittaessa esittämällä edustamansa organisaation nimi.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani