TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Yritys: Gredi Oy (jäljempänä ”Gredi”)
Y-tunnus: 1474817-5
Osoite: Tekniikantie 14, 02150 Espoo
Puhelin: +358 10 778 7100
Sähköposti: info@gredi.fi

2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Puhelin: +358 10 778 7100
Sähköposti: info@gredi.fi

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY WWW-SIVUILLA

Gredi noudattaa henkilötietojen rekisteröinnissä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation).

Gredin www-sivuilla vierailemisesta tai sivujen selailemisesta ei kerätä tai tallenneta käyttäjien henkilötietoja. Ainoastaan käyttäjien vapaaehtoisesti antamia henkilötietoja voidaan käyttää, kun käyttäjä syöttää henkilötietonsa uutiskirjeen tilauslomakkeelle, jolloin tiedot lisätään postituslistalle uutiskirjeen toimittamiseksi.

Gredi käyttää verkkosivuillaan evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi ja markkinointitarkoituksiin. Google Analytics-palvelujen sekä Snoobi Analytics- ja Hotjar-sovelluksen avulla tilastoidaan ja analysoidaan verkkosivujen käyttöä. Evästeet voi halutessaan poistaa Internetselaimen asetuksista, Hotjar-sovelluksen tietojen tallentamisen voi estää selaimen asteuksista ”Do Not Track”-toiminnon avulla.

Gredin verkkosivuilla julkaistuihin asiakasreferensseihin on pyydetty lupa ennakkoon.

4 REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja markkinointirekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Gredi kerää ja käsittelee rekisterin piirissä Gredin asiakkaiden edustajien ja potentiaalisten asiakkaiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään myynnin, markkinoinnin ja asiakastietojen hallintaa varten eli seuraavissa tarkoituksissa:

Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen.

Myynnin ohjaus ja seuranta sekä myyntiprosessien kehittäminen.

Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tietosuoja-asetuksen mukainen peruste on Gredin oikeutettu etu käsitellä asiakkaidensa edustajien yhteystietoja.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja:

Nimi, asema organisaatiossa, työpaikan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Kieltoja ja rajoituksia.

Avainsanat, joiden avulla seurataan esimerkiksi asiakkaalle toimitettua markkinointimateriaalia.

Rekisteröidyn itse antamat tyytyväisyystiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

– Asiakassopimukset
– Asiakastapaamiset ja -koulutukset
– Ulkoistettujen markkinointiyhtiöiden soittolistat
– PRH:n Yritys- ja yhteystietojärjestelmä
– Vainu. io Software Oy (2557864-2)
– Fonecta Oy (1755007-6), yritys- ja yhteystietohakupalvelu

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta Gredin tai Gredin lukuun toimivien markkinointiin ja viestintään osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille viranomaistoimien niin vaatiessa.

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joilla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Käytössä oleva tietoverkko ja laitteistot on suojattu palomuureilla ja muilla tietoturvaan liittyvillä teknisillä toimenpiteillä, kuten salasanoilla.

Manuaalinen aineisto säilytetään Gredin käytössä olevassa toimitilassa, joka on lukittu ja valvottu. Sopimuksista ja tarvittaessa muusta manuaalisesta aineistosta säilytetään myös sähköiset kopiot. Digitaaliseen aineistoon pääsy on rajattu eritasoisilla käyttöoikeuksilla.

10 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakassopimukset säilytetään kolmen vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Säilytysaika perustuu asiakkaan mahdollisiin tietopyyntöihin, laskutusperusteisiin syihin tai sopimuksen uusimiseen liittyvin perustein.

Asiakkaisiin liitettyjen yhteyshenkilöiden tiedot säilytetään asiakassuhteen voimassaolon päättymiseen asti tai kunnes Gredi saa ilmoituksen rekisteröidyn työsuhteen päättymisestä. Markkinointiin ja myyntiin liitettyjen rekisteröityjen osalta tietoja säilytetään myyntiprosessin ajan. Poistetut tiedot säilyvät CRM-järjestelmän toimittajan varmuuskopiona kahden viikon ajan poistamishetkestä, jonka jälkeen ne häviävät pysyvästi.

Manuaalisessa muodossa olevat asiakirjat tuhotaan tietoturvallisen prosessin kautta, jossa lukitusta paperinkeräyssäiliöstä vastaa Encore-tietoturvapalvelu. Säiliön sisältö tuhotaan kerran vuodessa.

11 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Gredi voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointia tehdään avainsanoilla, joiden avulla luodaan muun muassa uutiskirjeiden lähetyslista. Lisäksi potentiaalisen asiakkaiden yhteyshenkilöille määritellään titteli, jonka avulla Gredi voi kohdentaa myynti- ja markkinointikampanjoita oikealle kohderyhmälle.

Profilointia ei käytetä automaattisen päätöksenteon tukena.

12 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Oikeus tarkastaa, mitä rekisteröityä itseään koskevia henkilötietoja Gredi on tallentanut. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Gredillä on oikeus kieltäytyä tarkastamasta tietoja tilanteessa, jossa rekisteröity esittää pyyntöjä kohtuuttomissa määrin.

Oikeus vaatia virheellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ja uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa valitsemalla uutiskirjeestä ”älä tilaa uutiskirjettä” tai ilmoittamalla peruutuksesta kohdan 4 mukaisesti.

Oikeus siirtää itse toimittamansa tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Gredi ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Oikeus tulla unohdetuksi eli vaatia kaikkien henkilötietojen poistamista asiakassuhteen tai sopimuksen päätyttyä ja/tai kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää perustetta.

Oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen korkean riskin tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivettä. Ilmoitus tehdään median välityksellä, mikäli suora ilmoitus ei ole kohtuullisella vaivalla toteutettavissa tai aiheuttaisi merkittävää viivettä. Suorassa ilmoituksessa voidaan käyttää mitä tahansa rekisteröidyn Gredille antamaa yhteystietoa.

Oikeus saada etukäteen tieto henkilötietojen käsittelystä muussa, kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatussa käyttötarkoituksessa. Tällä ei ole vaikutusta rekisteröidyn oikeuksiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta.

Suomen valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

13 YHTEYDENOTOT

Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 ESPOO
+358 10 778 7100
info@gredi.fi

Oikeuksien käyttämiseksi ja pyyntöjen toteuttamiseksi rekisteröidyn on tunnistauduttava nimen ja sähköpostiosoitteen avulla ja tarvittaessa esittämällä edustamansa organisaation nimi.

Tietoja ei kerätä tarkoituksenmukaisesti alle 18-vuotiailta eikä palvelua ole suunnattu alle 18-vuotialle. Alaikäisten tiedot poistetaan välittömästi ja niistä pyydetään tiedottamaan Gredille viivyttelemättä, mikäli alaikäisten epäillään joutuneen Gredin rekisterien piiriin.

 
AAA Suomen Vahvimmat Lowest credit risk Menestyjäyritys Suomalaista palvelua Koodia Suomesta Luotettava kumppani